ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

การประชุมและลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” 

และลงสำรวจพื้นที่เทศบาลเมืองปากพนัง ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำข้อเสนอข้อเสนองานวิจัย และแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

โดยในเบื้องต้นนักวิจัยเห็นว่าเทศบาลเมืองปากพนัง เป็นเทศบาลที่มีศักยภาพและมีต้นทุนทั้งทางด้านวัฒนธรรมและทรัพยากร ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ได้ และในการลงพื้นที่ดังกล่าว ทางนักวิจัยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเทศบาล และผู้ประกอบการ ในการให้ข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และจะนำไปพัฒนาข้อเสนองานวิจัยเสนอขอรับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ต่อไป

ติดตามช่องทางอื่นๆ