ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ความเป็นเลิศ
เรื่อง “NEW ERA: BEYOND WOOD”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ความเป็นเลิศ เรื่อง “NEW ERA: BEYOND WOOD” 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

ส่งแบบตอบรับ :  

Conference online (Zoom) :