ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย 

เรื่อง “เขียนขอทุนวิจัยอย่างไร….ไม่ให้โดนเท”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “เขียนขอทุนวิจัยอย่างไร ไม่ให้โดนเท” 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน และ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ผู้มีประสบการณ์ในการรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ มากมาย อาทิเช่น สกว. (เดิม) วช. สวก. และ บพข.


โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ส่งแบบตอบรับ :  

Conference online (Zoom) :