ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย 

เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างด้วย Business Model”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างด้วย Business Model ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.


ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักวิจัยเกี่ยวกับการใช้ Business Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการวิจัย ที่มีเป้าหมายในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดย ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ และ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ
ในการนี้ 

 

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2564

ส่งแบบตอบรับ :  

Conference online (Zoom) :