ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ความเป็นเลิศ

เรื่อง “Seeing through the disaster: the challenge for sustainable disaster management”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ความเป็นเลิศ เรื่อง “Seeing through the disaster: the challenge for sustainable disaster management” ในวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทาง

ส่งแบบตอบรับ :  

Conference online (Zoom) :