ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

 เรื่อง “คุณภาพผลงานวิจัยกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย 

เรื่อง “คุณภาพผลงานวิจัยกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม , ศาสตราจารย์ท่านแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และเข้าใจหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564

ส่งแบบตอบรับ :  

Conference online (Zoom) :