ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย 

เรื่อง วิจัย วิชาการ:ชีวิตและจิตวิญญาณ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิจัยวิชาการชีวิตและจิตวิญญาณ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “วิจัย วิชาการ:ชีวิตและจิตวิญญาณ”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ◆ ราชบัณฑิตประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์
     ◆ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
     ◆ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ลงทะเบียนภายใน พฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564

ส่งแบบตอบรับ :  

Conference online (Zoom) :