ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรมอบรม 

หลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI: Social Return on Investment)

SROI

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ 

 

เรื่อง กิจกรรมอบรม หลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI: Social Return on Investment)

 

โดย อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ