ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
จดหมายข่าว
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับที่ 1 ปี 2565

จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 2565 เป็นจดหมายข่าวฉบับแรกที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำผู้บริหาร บุคลากร และงานต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ปฏิบัติตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งได้แสดงถึงเป้าหมายที่ทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตั้งไว้ และแสดงถึงทิศทางในการดำเนินงานต่อไป