ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 ที่ Percentile ≥ 90 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 ที่ Percentile ≥ 90 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565

Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้ Q1 = Top position (75 – 100 %) Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %) Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %) Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %) ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
• 3L: Language, Linguistics, Literature 99%
Asst.Prof.DR. Budi Waluyo (พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)
Miss Rahmah Bakoko (พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)
Mr. Joshua Akinlolu Olayinka (วิทยาลัยนานาชาติ)

• Food Chemistry : 97%
รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ ( เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร )

• Journal of Building Engineering 97%
รศ.ดร. สุธน ศรีวะโร ( วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี )

• South African Journal Chemical Engineering 97%
ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

• Technological Forecasting and Social Change 97%
อาจารย์ ดร. ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ (การจัดการ)

• Food Control 95%
รศ.ดร. นฤมล มาแทน (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

• Innovative Food Science and Emerging Technologies 93%
รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
รศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

• FOODS 93%
รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

• RELC Journal 90%
Mr. Kiki Juli Anggoro (พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)
Asst. Prof. Mark Bedoya Ulla (พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)

• Symmetry 90%
ผศ.ดร. จรรยารักษ์ ทองสมพร (วิทยาศาสตร์)