ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย “มุมมองเกี่ยวกับงานวิจัยอย่างเรียบง่าย และการบริหารโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ (จากประสบการณ์)”
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย “มุมมองเกี่ยวกับงานวิจัยอย่างเรียบง่าย และการบริหารโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ (จากประสบการณ์)”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย “มุมมองเกี่ยวกับงานวิจัยอย่างเรียบง่าย และการบริหารโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ (จากประสบการณ์)”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link : https://forms.gle/fce1E5zSokDpp9vy6

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting)
Invite Link: https://wu-ac-th.zoom.us/j/92765201097