ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
“Walailak Research Convention 2022” ครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “Walailak Research Convention 2022” ครั้งที่ 1
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “Walailak Research Convention 2022” ครั้งที่ 1
 
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ Theme: “The Role of Higher Education in the Post Covid and Human Development”
 
เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง
 
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “Walailak Research Convention 2022” ครั้งที่ 1
 
ในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในรูปแบบ On-site ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ชั้น 3 (จำกัดบุคคลภายในจำนวน 50 ท่าน) และในรูปแบบ Online ในการนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาข้างต้น
 
โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางหน้าเว็บไซต์ https://www.wrc2022.org/