ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ และเทคนิค (พิเศษ) สำหรับ Scopus Q1 Submission
กิจกรรมการสร้างแรงบรรดาลใจ และเทคนิค (พิเศษ) สำหรับ Scopus Q1 Submission
เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ และเทคนิค (พิเศษ) สำหรับ Scopus Q1 Submission
 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้