ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรม ขับเคลื่อนภารกิจการวิจัยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Scopus

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม สัมมนา กิจกรรม ขับเคลื่อนภารกิจการวิจัยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Scopus เพื่อให้บรรลุผลเลิศและตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า

เรื่อง แรงบันดาลใจ กับการตีพิมพ์คุณภาพสูง และการสนับสนุนงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น.
ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Web Meeting) : https://wudemo.webex.com/join/thussaneeya.bo