ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 ที่ Percentile ≥ 90 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
– ARAB JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES 95%
ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
– Food Control 95%
รศ.ดร. นฤมล มาแทน (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
– European Physical Journal C 95%
รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (วิทยาศาสตร์)
– Sensors 90%
ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ (สารสนเทศศาสตร์)
– Food and Bioprocess Technology 90%
รศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)