ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visting professor) Dr. Reyes Garcia

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอต้อนรับ ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visting professor) Dr. Reyes Garcia ระหว่างวันที่ 9 – 23 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้ทุนสนับสนุนจากโครงการ เสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประจำปี 2564

โดย Dr. Reyes Garcia มีกำหนดการจัดอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การตีพิมพ์งานวิจัย การเทคนิคการเขียนข้อเสนอทุนวิจัยนานาชาติ และการหาแหล่งทุนเพื่อการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ