ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณสมบัติผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป
– อายุไม่เกิน 50 ปี
– สัญชาติไทย
– ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
– ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
– กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
– กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
– กรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช. โดยคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม “โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers)”
และ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” พิจารณาเป็นรายกรณี

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผ่าน Link

สอบถามเพิ่มเติม
คุณแก้วใจ : 0-7567-3543 , 08-9994-2929
E-mail : pkaewjai@mail.wu.ac.th