ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมพัฒนานักวิจัย
หัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

กิจกรรมพัฒนานักวิจัย หัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัย หัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting) Meeting ID947 2571 9628 SecurityPasscode 726300