ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมบรรยาย
หัวข้อหลัก "Times Higher Education Metrics"

Time Higher Education Metrics_WUSTP

คณะทำงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยหัวข้อหลัก “Times Higher Education Metrics”
โดยได้รีบเกีรยติจากวิทยากรทั้ง 3ท่าน ได้แก่
-รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรยายในหัวข้อ “หลักกาสรจัดอันดับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (The World University Rankings Methodology)”

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรยายในหัวข้อ “ถอดรหัสผลการศึกษาเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับบน The World University Rankings”

-ดร. ศูภศิลป์ ทวีศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรยายหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยสาขาวิชา (The World University Rankings)”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting)
Meeting ID: 924 0457 3136 Passcode: 499379