ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

แนะนำวิทยากรและหัวข้อในกิจกรรมโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแนะนำวิทยากรและหัวข้อในกิจกรรมโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
ขอแนะนำวิทยากรและหัวข้อในกิจกรรมโครงการ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1.รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 1: ปรัชญาการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัย
หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณกรรม กรอบแนวคิด กรอบแนวคิด ตัวแปร ระดับมาตรวัด และสมมติฐานการวิจัย

2.ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การกำหนดโจทย์การวิจัย

3.รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 4.1: การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
หมวดที่ 5: แนวคิดเกี่ยวกับการวัด ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัดและการตรวจสอบคุณภาพความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย (เน้นเครื่องมือวัดเชิงปริมาณ)

4.ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 4.2: การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล

5.รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 4.3 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

6.รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์