ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรม "Young Researcher Forum WU " ครั้งที่ 1

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Young Researcher Forum WU " ครั้งที่ 1

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Young Researcher Forum WU ” ครั้งที่ 1
โดยวิทยากร
– อาจารย์ ดร.นันธิกา หวั่งประดิษฐ์ วิทยาลัยทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
– อาจารย์ ดร. กฤษฎี สงไข่ สำนักศิลปศาสตร์

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่คลิก

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม Zoom Meeting
Meeting ID 924 9128 0401
SecurityPasscode 619706