ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา “Molecular technique for virus identification in mosque for virus identification in mosquito excreta”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา “Molecular technique for virus identification in mosque for virus identification in mosquito excreta”
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ Excellent Center for Dengue and Community Public Health Walailak University Thailand และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา “Molecular technique for virus identification in mosque for virus identification in mosquito excreta”
 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาที่ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา “Molecular technique for virus identification in mosque for virus identification in mosquito excreta” วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการทำงาน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง
 
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม201 ชั้น 2 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ในส่วนของภาคเช้าได้รับเกียรติจาก Dr.Rodolphe Hamel (The French National Research Institute for Sustainable Development :IRD) และ อาจารย์ ดร. จิราพร เจริญพลู บรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 
– Molecular technique basic and application. และต่อด้วย ทำกิจกรรม workshop
และในส่วนของภาคบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ
– Molecular technique for virus identification in mosque excreta. และต่อด้วย ทำกิจกรรม workshop
 
ในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี