ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Young Researcher Forum WU " ครั้งที่ 2

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Young Researcher Forum WU " ครั้งที่ 2
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Young Researcher Forum WU ” ครั้งที่ 2

โดยวิทยากร
– อาจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
– อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Link : https://forms.gle/mkABDUoTJAWkToYe6

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting)
Meeting 992 3708 4718
SecurityPasscode 890305
Invite Link