ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบกรอภาระงานวิจัย (WU-Research Support System)

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2565 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้จัดกิจกรรมแนะนำการมใช้งานระบบสารสนเทศในหัวข้อ
“แนะนำการใช้งานระบบกรอกภาระงานวิจัย (WU-Research Support System)” วิทยากรโดย นายฐิติกร ทองเอียด ผู้พัฒนาระบบ WU-RSS

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่วิดีโอ