ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรมพัฒนานักวิจัย หัวข้อ “International Collaborations with The University of Plymouth”

กิจกรรมพัฒนานักวิจัย หัวข้อ “International Collaborations with The University of Plymouth”

ถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัย หัวข้อ “International Collaborations with The University of Plymouth”

โดย Associate Professor Dr. Boksun Kim
University of Plymouth

ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 13.45 น.

การเข้าร่วมมี 2 ช่องทาง
– ช่องทางการเข้าร่วมที่ 1 เข้าร่วม On-site
ห้องประชุม 127 อาคารวิชาการ 4
– ช่องทางการเข้าร่วมที่ 2 เข้าร่วมผ่านโปรแกรม (Zoom Meeting)
Meeting 977 6473 9903
Passcode 768156
.