ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565

กำหนดจัดในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. ซึ่ง ณ ขณะนี้ผู้เข้าร่วมครบตามจำนวนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting) ทางผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งรหัสห้อง Zoom Meeting ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร
กำหนดการ คลิก

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คลิก

สอบถามเพิ่มเติม
1.สุดารัตน์ ช้างโรง โทร.075-6737-3596
2.ชนาภัทร หลง โทร.075-6737-3591