ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ผลงานการประกวดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 2 -5 สิงหาคม 2565

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งผลงานเข้าประกวดภายในกิจกรรมและได้รับรางวัล 4 รางวัล ดังนี้
ผลงานเรื่อง : "กระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์สำหรับการนำกลับแอมโมเนียมจากน้ำเสียโรงงานยางพารา"
1. ผลงานเรื่อง : “กระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์สำหรับการนำกลับแอมโมเนียมจากน้ำเสียโรงงานยางพารา”
รางวัล: รางวัลระดับดีผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา เงินรางวัล 10000 บาท และ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี รางวัลเหรียญทอง
ผู้จัดทำผลงาน : นักศึกษาปริญญาตรีและอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(1) นางสาว นันทิพร ทองรักจันทร์
(2) นางสาว ณัฎนิชา ศรีสุบัต
ผศ.ดร. วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานรื่อง : "อุปกรณ์สกัดสำหรับการวิเคราะห์สารปนเปื้อนอะโรมาติกในน้ำ"
2. ผลงานรื่อง : “อุปกรณ์สกัดสำหรับการวิเคราะห์สารปนเปื้อนอะโรมาติกในน้ำ”
รางวัล : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี รางวัลเหรียญทอง
ผู้จัดทำผลงาน : นักศึกษาปริญญาตรีและอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(1) นางสาว ศุภวรรณ ศิลปวิสุทธิ์
ผศ.ดร. ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานเรื่อง : "นวัตกรรมมอร์ต้าป้องกันรังสีจากของเสียการ์เนต"
3. ผลงานเรื่อง : “นวัตกรรมมอร์ต้าป้องกันรังสีจากของเสียการ์เนต”
รางวัล : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี รางวัลเหรียญทอง
ผู้จัดทำผลงาน : นักศึกษาปริญญาตรีและอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(1) นางสาว ภัคมัย รักณรงค์
(2) นางสาว นฤมล สิทธิเชนทร์
(3) นาย อัฟฮัม เจะกะบาซอ
(4) นาย มูศอฟภัร เต๊ะ
ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
4. ผลงานเรื่อง : “การปรับปรุงขั้วไฟฟ้าด้วยถ่านกัมมันต์ร่วมกับอนุภาคนาโนทองเพื่อใช้ตรวจวัดเมทิลพาราเบนในเครื่องสำอาง”
รางวัล : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี รางวัลเหรียญเงิน
ผู้จัดทำผลงาน : นักศึกษาปริญญาตรีและอาจารย์ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(1) นางสาว ณัฐชยา มาลารัตน์
ผศ.ดร. สุจิตรา ภู่ระหงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ