ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

การรับรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท
จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseach Expo 2565)

การรับรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseach Expo 2565)
การรับรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseach Expo 2565)
การรับรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseach Expo 2565)
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2565 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยชุดโครงการ “เทคโนโลยีวัสดุแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ และการกักเก็บพลังงาน” โดยการสนับสนุนของฝ่ายวิจัย Fundamental Fund มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล 🏆Gold Award🏆 พร้อมด้วยเงินรางวัล 70,000 บาท
 
คณะผู้วิจัยร่วมจัดทำผลงาน ดังนี้
  • ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง (หัวหน้าชุดโครงการและหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 3) อาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 2) อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 4) อาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมกันระหว่าง ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ ผศ.ดร. ศิราพร ศักดิ์พรหม รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นายนพรัตน์ แสงทอง นายวิกรมเรศน์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยวิจัย
 
เครดิตการจัดบู๊ท
  • VDO โดย ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ร่วมออกแบบและวางแผนงานศิลปะโดย คณะผู้วิจัย อ.กิตติ เชาวะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และ คุณฐิติกร​ ทองเอียด สถาบันส่งเสริมการวิจัยฯ