ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง Revolutionary 3D-Holotomography microscope opens a new era for Label-Free Live Cell Imaging

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง Revolutionary 3D-Holotomography microscope opens a new era for Label-Free Live Cell Imaging
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง Revolutionary 3D-Holotomography microscope opens a new era for Label-Free Live Cell Imaging โดยจะมีกิจกรรม 2 ช่วงดังนี้
โดยช่วงแรกจะมีการบรรยายโดย DJ Shin และในส่วนของช่วงที่ 2 ได้มีการสาธิตและทดลองใช้งานกล้อง 3D Holotomography จากตัวอย่างจริง จากกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นมา ได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เป็นอย่างดี และหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน
กิจกรรมสัมมนา เรื่อง Revolutionary 3D-Holotomography microscope opens a new era for Label-Free Live Cell Imaging
กิจกรรมสัมมนา เรื่อง Revolutionary 3D-Holotomography microscope opens a new era for Label-Free Live Cell Imaging