ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

Laboratory service is available today.

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการแล้ววันนี้

 Laboratory service is available today.
Research and Innovation Institute of Excellence Walailak University The laboratory has been opened today. If anyone wishes to use the laboratory which we will have departments to take care of from the staff as follows

Office of the Human Research Ethics Committee Walailak University Health Science Research Building, 2nd Floor, Health Science Research Institute Secretary Department Telephone 075-672587 e-mail: rihs.wu@gmail.com Website https://rihs.wu.ac.th/
Office of Animal Supervision Committee for Scientific Work at the Site of Operations (CDC), Walailak University Health Science Research Building, 2nd Floor, Health Science Research Institute Office Assistant Department Tel. 075-672587 e-mail: rungruedi.ki@wu.ac.th Website https://rihs.wu.ac.th/
Various laboratory request forms can be downloaded at https://rihs.wu.ac.th/