ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

Activities to visit the Research and Innovation Institute of Excellence Building

กิจกรรมเยี่ยมชมอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
On August 11, 2022, the new faculty members and the general administration staff from Walailak University visited at the Health Science Research Building Institute for the Promotion of Research and Innovation towards Excellence
By Nattawan Koommanee, a scientist Institute for the Promotion of Research and Innovation towards Excellence Join us to welcome new faculty members. and staff have taken a group of teachers to visit the laboratory laboratory guide Provide general knowledge about the development of laboratory quality system to international standards Good Laboratory Practice (GLP).
กิจกรรมเยี่ยมชมอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมเยี่ยมชมอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ