ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. ลิตวดี เจือบุญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ทางมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการสนับสนุน ผลักดัน และกำกับมาตรฐานการวิจัยดังกล่าว เพื่อตอบวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งคุณภาพ โดยเฉพาะมาตรฐานการวิจัยในสัตว์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีความละเอียดอ่อน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแล พัฒนา กำกับและสร้างแนวปฏิบัติให้เป็นไปมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งในส่วนของสถานที่และผู้ปฏิบัติงาน
 
ในการนี้ได้นำเยี่ยมชมอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นักวิทยาศาสตร์ นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง ร่วมนำชมด้วย
กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์