ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
จดหมายข่าว
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ฉบับที่ 3 ปี 2565

จดหมายข่าว สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับที่้ 3 ปี 2565 เป็นจดหมายข่าวฉบับที่สามจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำผู้บริหาร บุคลากร และงานต่างๆ ที่ได้รวมหน่วยงานจากทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัย่าวลัยลักษณ์ แนะนำกิจกรรม