ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
จดหมายข่าว
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ฉบับที่ 4 ปี 2565

จดหมายข่าว สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับที่้ 4 ปี 2565 เป็นจดหมายข่าวฉบับที่สามจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำบริการของหน่วยงาน แนะนำผลงานเด่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ แนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการ