ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมทำบุญประจำปีใน
"โครงการทำบุญประจำปีอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง"

กำหนดการ โครงการทำบุญประจำปีอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง
ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการวิจัย สถาบันส่งเสริมการวิจัยฯ ได้จัด “โครงการทำบุญประจำปีอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ร่วมสืบสาน สร้างคุณค่า วัฒนธรรมพุทธวิถี” จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม

โดยมีกำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 
ผู้ใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ : ลงทะเบียน