ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมทำบุญประจำปีอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง

กิจกรรมทำบุญประจำปีอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง
กิจกรรมทำบุญประจำปีอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00-14:00 น. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญประจำปีอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง โดยมี ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธาน และมีคณะอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการวิจัย สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (สวนล.)เปิดให้บริการเลี้ยงและดำเนินการต่อสัตว์ทดลองเพื่อ งานวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม จากที่ผ่านการจดแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ถูกต้อง ตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ และเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2558-2565 โดยตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ประเภทสัตว์ฟันแทะ (Rodents) ได้แก่ กระต่าย New Zealand White rabbit, หนูขาวใหญ่ rat, guinea pig, หนูขาวเล็ก ICR mice, หนูดำเล็ก C57Bl6 mice เป็นต้น รวมแล้วกว่า 3,000 ชีวิต ที่ได้เสียสละชีวิตเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สู่การใช้ประโยชน์ทั้งด้านการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ที่มีค่า impact factor สูงอย่างต่อเนื่อง และด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ยาเพื่อการป้องกันและรักษาโรค เวชศาสตร์เครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ให้ก้าวทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของชาติได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอุทิศบุญ และร่วมระลึกคุณค่าของสัตว์ทดลองเหล่านั้น ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการวิจัย สวนล. จึงได้ริเริ่มในการจัดกิจกรรมทำบุญประจำปีอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ภายใต้แนวคิด “ร่วมสืบสาน สร้างคุณค่า วัฒนธรรมพุทธวิถี” ขึ้น