ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลและชีวประสิทธิผ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลและชีวประสิทธิผ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลและชีวประสิทธิผล ชั้น 3 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ และห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา ชั้น 2 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และนางณัฐวรรณ คู่มณี นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ Visiting Professor ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี Prof. Atsuko Ikeda-Araki และ  Asst. Prof. Keiko Yamazaki จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้