ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนพฤศจิกายน 2565

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนพฤศจิกายน 2565-01

Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
Bukhoree Sahoh-01
IEEE Internet of Things Journal (Percentile 98%)
Ajarn Dr. Bukhoree Sahoh
(School of Informatics)
Worawan Panpipat-Food Chemistry-01
Food Chemistry (Percentile 97%)
Assoc.Prof.Dr. Worawan Panpipat
(School of Agricultural Technology and Food Industry)
Worawan Panpipat-Foods-01
Foods (Percentile 95%)
Assoc.Prof.Dr. Worawan Panpipat
(School of Agricultural Technology and Food Industry)
Chettupon Pooljun-01
Fish and Shellfish Immunology (Percentile 95%)
Ajarn Dr. Chettupon Pooljun
(Akkhraratchakumari Veterinary College)
Suthon Srivaro-01
Construction and Building Materials (Percentile 95%)
Assoc.Prof.Dr. Suthon Srivaro
(School of Engineering and Technology)
Warangkana Srimoke-01
Arabian Journal of Chemistry (Percentile 91%)
Ajarn Dr. Warangkana Srimoke
(School of Public Health)