ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ "รางวัลผลงานวิจัยระดับดี"
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ "รางวัลผลงานวิจัยระดับดี" จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานวิจัยระดับดี” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้ประกาศรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566

ซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ และได้รับรางวัล “รางวัลผลงานวิจัยระดับดี” ในชื่อผลงานวิจัย “ความเกี่ยวพันเชิงจักรวาลวิทยาและดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของทฤษฎีทางเลือกที่เป็นไปได้นอกเหนือจากทฤษฎีความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์”

ผู้ร่วมจัดทำผลงานวิจัย ดังนี้
รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
(สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา
(สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

 ผศ.วาลุกา เอมเอก
(บัณฑิตวิทยาลัย)

ดร.พีรวิชญ์ เควด
(สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)