ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนธันวาคม 2565

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนธันวาคม 2565-01

Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
Kantapich Kongpol and Yusakul, Gorawit-01
Food Chemistry (Percentile 97%)
Dr. Kantapich Kongpol
(School of Allied Health Sciences)
Assoc.Prof.Dr. Gorawit Yusakul
(School of Pharmacy)
Worawan Panpipat-01
Foods (Percentile 95%)
Assoc.Prof.Dr. Worawan Panpipat
(School of Agricultural Technology and Food Industry)
Visaka Anantawat-01
Innovative Food Science and Emerging Technologies (Percentile 93%)
Asst.Prof.Dr. Visaka Anantawat
(School of Agricultural Technology and Food Industry)
Potjamarn Suraninpong and Sunya Ruangsitt-01
Scientific Reports (Percentile 91%)
Assoc.Prof.Dr. Potjamarn Suraninpong 
(School of Agricultural Technology and Food Industry)
Asst.Prof. Sunya Ruangsitt
(Walailak University International College of Dentistry)

Manas Kotepui-01
Scientific Reports (Percentile 91%)
Assoc.Prof.Dr. Manas Kotepui
(School of Allied Health Sciences)
Phitchayapak Wintachai-01
Scientific Reports (Percentile 91%)
Asst.Prof.Dr. Phitchayapak Wintachai
(School of Science)
Supatra Karnjanapratum and Pensiri Kaewthong-01
Scientific Reports (Percentile 91%)
Assoc.Prof.Dr. Supatra Karnjanapratum
(School of Management)
Asst.Prof.Dr. Pensiri Kaewthong
(School of Management)
Wanida Mala and Manas Kotepui-01
Scientific Reports (Percentile 91%)
Asst.Prof.Dr. Wanida Mala
(School of Allied Health Sciences)
Assoc.Prof.Dr. Manas Kotepui
(School of Allied Health Sciences)
Yunyong Punsawad-01
Sensors (Percentile 91%)
Asst.Prof.Dr. Yunyong Punsawad
(School of Informatics)
Sarawoot Palipoch-01
BMC Complementary Medicine and Therapies (Percentile 90%)
Assoc.Prof.Dr.Sarawoot Palipoch
(School of Medicine)
Kunwadee Noonong and Kingkan Bunluepuech-01
BMC Complementary Medicine and Therapies (Percentile 90%)
Dr. Kunwadee Noonong
(School of Allied Health Sciences)
Asst.Prof.Dr. Kingkan Bunluepuech
(School of Medicine)
Prapaporn Chaniad and Chuchard Punsawad-01
BMC Complementary Medicine and Therapies (Percentile 90%)
Asst.Prof.Dr. Prapaporn Chaniad
(School of Medicine)
Assoc.Prof.Dr. Chuchard Punsawad
(School of Medicine)