ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567

เสนอเผนงาน-โครงการวิจัย-01
ขอเชิญนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567
 
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่สนใจจะเสนอขอรับทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567 จัดทำข้อเสนอโครงการได้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน วิทยากรโดย ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ประชุมช่อประดู่ อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ตึก A ชั้น 4
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/1KhhGhdRrUSUFk6b8 หรือสแกน QR Code