ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย จำนวน 2 หลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย จำนวน 2 หลักสูตร
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย จำนวน 2 หลักสูตร
 
โดยหลักสูตรที่ 1 “สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น” จัดเมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์การถดถอย” จัดเมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้อง E-testing 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
 
กิจกรรมอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้ง 2 หลักสูตร จำนวน 38 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย จำนวน 2 หลักสูตร
 
โดยหลักสูตรที่ 1 “สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น” จัดเมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์การถดถอย” จัดเมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้อง E-testing 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
 
กิจกรรมอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้ง 2 หลักสูตร จำนวน 38 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร