ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา
“เสริมความรู้ เพิ่มความเข้าในแหล่งทุนแต่ละ PMU เพื่อเพิ่มศักยภาพการขอทุนวิจัย”

กิจกรรมเสวนาเสริมความรู้ PMU-01
กิจกรรมเสวนา

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “เสริมความรู้ เพิ่มความเข้าในแหล่งทุนแต่ละ PMU เพื่อเพิ่มศักยภาพการขอทุนวิจัย”
ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่าน Zoom meeting

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/8E5gx2xrYprJLMzy8

Zoom meeting
https://wu-ac-th.zoom.us/j/93347184542?pwd=WktkSU43bitMVEdBSWZrZVN0SXpudz09

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการรับฟัง ท่านสามารถศึกษาแผนงานและ PMU หลักที่รับผิดชอบได้จากเอกสารนี้ https://drive.google.com/file/d/1QsaTvC9A1Av05d5gHD-_X0wZJyDo9QYQ/view?usp=share_link