ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง การใช้ SciVal สำหรับสืบค้น

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง การใช้ SciVal สำหรับสืบค้น

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.

วิทยากร อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/STjjtDWYeaP2jWLB7

Zoom meeting
https://wu-ac-th.zoom.us/j/94401650875?pwd=azZLYXc3cVZUSGlmdzZtOWpmTG9Fdz09
(Meeting ID 944 0165 0875 Passcode 822087)

หัวข้ออบรม หัวข้ออบรมการใช้-SciVal

  1. แนะนำเมนูการใช้งาน SciVal เบื้องต้น
  2. การสร้าง Group และการเพิ่มอาจารย์ใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสำนักวิชา/ หลักสูตร
  3. การหาจำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ในฐานข้อมูล Scopus) (ตัวชี้วัด THE)
  4. การหาร้อยละของผลงานวิจัยตีพิมพ์อยู่ใน Q1-Q2
  5. การหาอัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation /Publication) (ตัวชี้วัด THE)
  6. การหาค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัย (H-index faculty)
  7. การหาร้อยละจำนวนบทความที่มีความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International Research Collaboration) (ตัวชี้วัด THE)
  8. การหาจำนวนการได้รับการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
  9. การหาข้อมูลคู่เทียบ Benchmarking
  10. อื่นๆ