ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และ วช.ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตัวจริง จำนวน 65 คน และสำรอง 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ

ในการนี้จึงขอให้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวจริงลำดับ 1-65) แจ้งยืนยันเข้ารับการอบรมผ่าน https://forms.gle/W5PTQEbz2t711siv5 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าวขอถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม และทางผู้จัดจะแจ้งผู้มีสิทธิ์สำรองเข้ารับการอบรมต่อไป