ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ Demonstration เครื่องบันทึกภาพขณะที่เซลล์มีชีวิตแบบอัตโนมัติด้วยฟลูออเรสเซนต์ในตู้บ่ม CO2

เครื่องบันทึกภาพขณะที่เซลล์มีชีวิตแบบอั

กิจกรรมสาธิตการใช้งาน  เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ Demonstration เครื่องบันทึกภาพขณะที่เซลล์มีชีวิตแบบอัตโนมัติด้วยฟลูออเรสเซนต์ในตู้บ่ม CO2

วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.30 ณ ห้องไวรัสวิทยา ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หากสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://3nholding.com/survey/registerrequest/74
หรือสแกน QR code