ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยที่มุ่งผลลัพธ์

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยที่มุ่งผลลัพธ์
วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 สถาบันส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้จัดอบรมในชื่อ “โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยที่มุ่งผลลัพธ์” ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้บริหารโครงการวิจัยและนักวิจัยที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและสามารถบริหารโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับคสามต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารโครงการวิจัยและนักวิจัยที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและ สามารถบริหารโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ใช้ประโยชน์

ได้รับเกียรติจากวิทยากรและทีมงานมากประสบการณ์ ดังนี้
1.รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยคลังสมองของชาติ
2.ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร ผู้ก่อตั้งสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4.ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล และทีมงาน วิทยาลัยป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6.ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
7.นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
8.นายวรภัทร จิตรไพศาลศรี นักวิเคราะห์ สถาบันคลังสมองของชาติ

โดยกิจรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยหลากหลายท่านและมีนักวิจัยเข้าร่วมเต็มจำนวน 50 ท่าน