ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนพฤษภาคม 2566

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนพฤษภาคม 2566-01
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author และ Corresponding author ในวารสารที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าบทความของคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานะ First author และ Corresponding author จำนวน 5 คน ดังนี้
 • รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตีพิมพ์บทความ Vernacular Sacred Architectural Heritage Assessment: The Case of Wat Chedi, Southern Thailand ในวารสาร Heritage ค่า Scopus percentile = 91% ในฐานะ Corresponding author
 • ศ.ดร.เอ็มดี อาเทียร์ รามัน อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ Pyrazoles containing organic extracts of Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob enervate chemical-induced diarrhea in animal models evident in ligand-receptor interaction ในวารสาร Arabian Journal of Chemistry ค่า Scopus percentile = 91% ในฐานะ Corresponding author
 • รศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ Association between ovalocytosis and Plasmodium infection: a systematic review and meta-analysis ในวารสาร Scientific Reports ค่า Scopus percentile = 91% ในฐานะ First author
 • รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ Preclinical evaluation of antimalarial activity of CPF-1 formulation as an alternative choice for the treatment of malaria ในวารสาร BMC Complementary Medicine and Therapies ค่า Scopus percentile = 90% ในฐานะ Corresponding author
 • อาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ A Design and Comparative Analysis of a Home Energy Disaggregation System Based on a Multi-Target Learning Framework ในวารสาร Buildings ค่า Scopus percentile = 90% ในฐานะ First author
 • รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
  Heritage (91%)
  รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
  ศ.ดร.เอ็มดี อาเทียร์ รามัน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
  Arabian Journal of Chemistry (Percentile 91%)
  ศ.ดร.เอ็มดี อาเทียร์ รามัน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
  รศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
  Scientific Reports (Percentile 91%)
  รศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
  รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์)
  BMC Complementary Medicine and Therapies (Percentile 90%)
  รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์)
  Buildings (Percentile 90%)อาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
  Buildings (Percentile 90%)
  อาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)