ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ติดอันดับ
WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS” by Stanford University 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย
Elsevier, SciTech Strategies, Inc. และ Stanford University เปิดเผยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2021 ในสาขาวิชาต่างๆ แบ่งออกเป็น 22 สาขาหลัก 176 สาขาย่อย รวมมากกว่า 100,000 คน
การคัดเลือกและจัดอันดับนี้ประเมินจากการวิเคราะห์ผลกระทบงานวิจัยจากการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 1996 – 2020 โดยใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย เช่น citation, co-authorship, และ h-index จัดลำดับนักวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงตลอดอาชีพนักวิจัยจนถึงสิ้นปี 2020 (career-long citation impact)
2.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2020 (citation impact during the single calendar year 2020)
 
โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้ลำดับที่ 884 จากจำนวนนักวิจัยทั้งหมด 58,351 คน ในสาขา Food Science
2. รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ลำดับที่ 530 จากจำนวนนักวิจัยทั้งหมด 33,142 คน ในสาขา Tropical Medicine
3. รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ลำดับที่ 3,971 จากจำนวนนักวิจัยทั้งหมด 285,331 คน ในสาขา Materials