ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต้อนรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต้อนรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต้อนรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมดำเนินงานจัดเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง จำนวน 2 จุด ได้แก่  (1) การดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งได้จัดการตกแต่ง จัดหาหนังสือ และวางระบบการจัดการห้องสมุดโรงเรียน  และ (2) การดำเนินงานของห้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ช่วยตรวจสอบและจัดระเบียบใบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การปรับปรุงตัวอย่างพันธุ์พืชศึกษา และงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

IMG_9116
5

โดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง  ได้ดำเนินการจัดทำโปสเตอร์องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โปสเตอร์งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและโรงเรียน ซึ่งเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยดำเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และการจัดแสดงนิทรรศการผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มจากพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชน อาทิ ยาดมสมุนไพร น้ำพริกกระวาน ชากระวาน สบู่กระวาน สบู่เหลวกระวาน น้ำยาล้างมือกระวาน สเปร์ปรับอากาศกระวาน  สเปรย์ไล่ยุงกระวาน สเปรย์แอลกอฮอล์กระวาน น้ำกระวาน จานกาบหมาก  โดยความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ (แพทย์แผนไทยประยุกต์) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            ในการนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว)  พร้อมด้วยบุคลากร จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ที่มาของภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช